Wyjaśnienie MF ws. obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przy transakcjach kontrolowanych

Wyjaśnienie MF ws. obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przy transakcjach kontrolowanych

W czwartek 9 stycznia 2020 r., Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską ws. obowiązku sporządzenia sprawozdania CIT-TP, w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi, realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., nieprzekraczających określonych limitów kwotowych, a przez to uprawniających do sporządzenia go na nowych zasadach oraz do ustawowych zwolnień.

Do końca 2018 roku, w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych znajdował się przepis art. 27 ust. 5 w brzmieniu: „Podatnicy obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 euro, dołączają do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036).

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych musieli również przedkładać skarbówce uproszczone sprawozdania CIT-TP, ujawniające informacje nt. transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. W związku z powyższym, poseł Tomasz Rzymkowski wystąpił do Ministra Finansów o informację: „Czy obowiązek sporządzania sprawozdania CIT-TP jest wyłączony wobec wszystkich podmiotów, które są zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, bez względu na to, czy ich zwolnienie wynika z przepisów w brzmieniu obowiązującym w 2018r., czy też wybranych do stosowania znowelizowanych?” (Interpelacja nr 136, Interpelacja w sprawie obowiązku sporządzania sprawozdania CIT-TP z 29.11.2019 r.).

W odpowiedzi Minister Finansów wskazał, że kwestię tę reguluje przepis art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2193), który ma charakter regulacji przejściowej. Pozwala ona podatnikowi wybrać nowe przepisy dokumentacyjne, zamiast stosowania w tym zakresie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. Jednakże regulacja ta nie ma zastosowania do przepisu art. 27 ust. 5 ustawy o CIT.

„… niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – podatnik jest obowiązany do złożenia uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT-TP za 2018 r. (jeśli na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 r. taki obowiązek u podatnika powstał)” (Odpowiedź z dnia 17.12.2019 r., na interpelację nr 136).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: