Podatek handlowy wróci niebawem

Podatek od sprzedaży detalicznej zwany także handlowym został wprowadzony do polskiego porządku prawnego 1 września 2016 r. ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1325 z późn. zm.). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy głównym celem projektu było zwiększenie dochodów podatkowych budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie wydatków budżetowych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”, jako stanowiących jedno ze źródeł jego finansowania. Drugim zasadniczym celem było uzyskanie dodatkowych dochodów mających służyć wyrównaniu uszczerbku budżetowego, który powstaje w wyniku stosowania praktyk optymalizacyjnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Przepisy podatku od sprzedaży detalicznej dotyczyć miały wielu podatników spełniających określone kryteria.

W czym tkwił problem?

Podatek od sprzedaży detalicznej został zakwestionowany przez Komisję Europejską, która nakazała zawieszenie jego stosowania. W decyzji ostatecznej z 30 czerwca 2017 r. Komisja Europejska stwierdziła, że stawki progresywne podatku od sprzedaży detalicznej są środkiem selektywnym sprzyjającym małym przedsiębiorstwom, a tym samym ustanawiają pomoc państwa i naruszają art. 107 ust. 1 i 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Polska zawiesiła stosowanie podatku do 31 grudnia 2019 r., jednocześnie składając skargę do Sądu (UE) na decyzję KE. SUE w dniu 16 maja 2019 r. ogłosił wyrok w sprawach połączonych T‑836/16 i T‑624/17, w którym podzielił stanowisko Polski zaprezentowane podczas postępowania. SUE stwierdził, że Komisja „nie mogła słusznie wywieść istnienia selektywnych korzyści towarzyszących podatkowi od sprzedaży detalicznej z samej tylko progresywnej struktury tego nowego podatku”. Tym samym Sąd UE uznał, że decyzja Komisji jest nieważna, zatem Polska będzie mogła wprowadzić przepisy w życie. Komisja ma 60 dni na odwołanie się od wyroku do Trybunału Sprawiedliwości.

Obecnie Ministerstwo pracuje nad projektem ustawy „wdrażającej” podatek od sprzedaży detalicznej po wyroku SUE, uwzględniający możliwość wniesienia odwołania przez KE. Datę wejścia w życie projektowanej ustawy określono na 1 września 2019 r.

Założenia podatku od sprzedaży detalicznej

Zgodnie z ustawą z 2016 r. podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni osiągający określony poziom przychodów ze sprzedaży. Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Do przychodów zalicza się także zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru. Kwota przychodu nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług.

Stawki podatku wynoszą odpowiednio:

  • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170  mln zł;
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170  mln zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170  mln zł.

Wielkość przychodu będzie ustalana na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego zgodnie z odrębnymi przepisami.

Podatnicy zgodnie z ustawą będą zobowiązani do składania właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego miesięcznych deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz miesięcznego obliczania i wpłacania podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Wyłączenia z podatku od sprzedaży detalicznej dotyczą sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą, wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, paliw stałych, używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych, olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych, a także leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Konsekwencje

Należy przypuszczać, że przygotowywane przez rząd przepisy nie zmienią zasad poboru podatku od sprzedaży detalicznej, a jedynie doprecyzują zasady jego wejścia w życie. Jeżeli ufać zapowiedziom Ministerstwa, nowe przepisy mogą wejść w życie już od 1 września 2019 r., czyli niewiele czasu zostało, aby odpowiednio się do nich przygotować. Przepisy te będą miały nie tylko duży wpływ na płynność finansową, ale także będą generowały dodatkową pracę administracyjną. Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie, poprzez wdrożenie procedur i procesów, które ograniczą obciążenie administracyjne w rozliczeniu podatku. Dodatkowo warto zweryfikować, czy rzeczywiście będziemy objęci tymi regulacjami. Biorąc pod uwagę istotę problemu, warto skonsultować się z profesjonalnym podmiotem zajmującym się doradztwem podatkowym, który jednoznacznie określi obowiązki wynikające z nowych regulacji i pomoże w dostosowaniu procesu, jeżeli będzie taka potrzeba.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: