Podatnicy będą mieli swojego rzecznika

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Ma on pomóc podatnikom w przestrzeganiu ich praw przez organy podatkowe oraz zapewnić zgodność interpretacji podatkowych z orzecznictwem w sprawach podatkowych.

Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika wśród wymagań stawianych kandydatowi na Rzecznika wymienia wiedzę z zakresu prawa podatkowego, która będzie musiała mieć formę co najmniej 10-letniej praktyki jako doradca podatkowy, radca prawny lub urzędnik w organach podatkowych albo posiadanie stopnia doktora prawa lub ekonomii.

Rzecznika będzie powoływał premier na wniosek Ministra Finansów. Rzecznik ma pełnić swoją funkcję 6 lat. Będzie on powoływany na jedną kadencję. Rzecznik będzie obejmował stanowisko po złożeniu ślubowania.

Projekt określa przesłanki do odwołania Rzecznika przed końcem kadencji oraz przesłanki wygaśnięcia jego kadencji.

Projekt przewiduje zakaz łączenia funkcji Rzecznika z innym stanowiskami. Wyjątkiem będzie praca wykładowcy na uczelni. Rzecznik będzie też musiał wykazywać się apolitycznością – projekt przewiduje zakaz łączenia tej funkcji z członkostwem w partii politycznej lub też związku zawodowym.

Rzecznik będzie działał przy pomocy zastępców oraz rzeczników terenowych

Do zadań Rzecznika będzie należało opiniowanie aktów prawnych dotyczących podatków, popularyzowanie mediacji między organami podatkowymi i podatnikami oraz współdziałanie z organizacjami pozarządowymi. Ponadto Rzecznik będzie sporządzał coroczne raporty dotyczące orzecznictwa w sprawach podatkowych i zalecenia na temat tego, jakie zmiany w prawie lub praktyce organów podatkowych są niezbędne. Raporty te będą publikowane i przedstawiane Ministrowi Finansów, Sejmowi i Senatowi.

Rzecznik będzie także mógł występować o podjęcie zmian w prawie, być mediatorem w postępowaniu przed urzędami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, a także występować do Ministra Finansów o wydanie interpretacji ogólnej w sprawach, które budzą wątpliwości prawne.

Będzie też mógł występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wydanie uchwały w sprawach dotyczących prawa podatkowego, które budzą wątpliwości prawne, jak również wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych i NSA. Będzie też mógł zgłaszać dostrzeżone w pracy urzędów naruszenia praw podatnika albo dotyczące pracy organów podatkowych i wnioskować o przeprowadzenie kontroli.

Projekt reguluje też zasady współpracy Rzecznika z Rzecznikiem Praw Przedsiębiorców.

Rzecznik będzie mógł badać każdą sprawę bezpośrednio w urzędzie i żądać akt analizowanej sprawy.

Z wnioskiem o zajęcie się sprawą będą mogli się zwracać do Rzecznika nie tylko podatnicy, ale również organizacje zrzeszające przedsiębiorców i samorządy zawodowe.

Urzędy będą miały 30 dni na poinformowanie Rzecznika o działaniach, które podjęły w sprawie zainicjowanej przez Rzecznika.

Obecnie omawiany projekt ustawy ma trafić pod obrady rządu.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: