Przepis art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje zwolnienie od 2% PCC dla sprzedaży gruntów stanowiących gospodarstwo rolne. W wydanej

Przeprowadzenie skutecznego i pewnego prawnie procesu połączenia spółek wymaga poniesienia licznych kosztów, m.in. doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, opłat skarbowych, notarialnych. W wydanej 16 kwietnia

W środę 17 kwietnia 2019 r., Parlament Europejski zatwierdził nowe rozporządzenie, którego celem jest stworzenie nowoczesnego, sprawiedliwego, zaufanego i przejrzystego otoczenia dla biznesu online.

Urządzający gry hazardowe oraz prowadzący działalność w tym zakresie, zobowiązani są do 21 dnia miesiąca, następującego po każdym kwartale kalendarzowym, do przekazywania ministrowi właściwemu