Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. bez konieczności przeprowadzenia procedury konwokacyjnej

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. bez konieczności przeprowadzenia
procedury konwokacyjnej

[16.05.2012] Co do zasady obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. wymaga ogłoszenia z jednoczesnym wezwaniem wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy licząc od dnia ogłoszenia.

Jest to tzw. procedura konwokacyjna. Wynika ona wprost z art. 264 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym wezwaniem wierzycieli do zgłoszenia sprzeciwu nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Odstąpienie od procedury konwokacyjnej zostało przewidziane w art. 264 § 2 k.s.h. Procedury konwokacyjnej nie stosuje się więc jeżeli pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego następuje jego podwyższenie do co najmniej pierwotnej wysokości.

Obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h. dokonuje się najczęściej poprzez umorzenie udziałów wspólnika bez wynagrodzenia. Może jednak dokonać się również w formie zmniejszenia wartości nominalnej udziałów lub połączenia udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego może się natomiast dokonać w formie utworzenia nowych udziałów lub też w formie zwiększenia wartości nominalnej udziałów już istniejących. Jeżeli więc Zgromadzenie Wspólników podejmie uchwałę o umorzeniu udziałów danego wspólnika bez wynagrodzenia, a jednocześnie w kolejnej uchwale dokonana podwyższenia kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów lub zwiększenie wartości nominalnej udziałów już istniejących do co najmniej pierwotnej jego wysokości, to procedura konwokacyjna nie znajdzie zastosowania.

Jak widać obniżenie kapitału zakładowego nie skutkuje zwrotem wpłat dokonanych przez wspólników na kapitał zakładowy. Majątek spółki nie ulegnie więc uszczupleniu. Z drugiej strony jednoczesne podwyższenie kapitału zakładowego oznacza, że wspólnicy obejmujący nowe udziały muszą wnieść rzeczywiste wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. Wkłady powinny być wniesione w formie pieniężnej lub w formie aportów. Podwyższenie kapitału zakładowego musi dokonać się co najmniej do jego pierwotnej wysokości. Może jednak być dokonane do wysokości wyższej niż przed dokonaniem obniżenia kapitału zakładowego. Na skutek operacji obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem do co najmniej pierwotnej wysokości majątek spółki doznaje przysporzenia. Jest to powód dla którego obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h. nie wymaga przeprowadzenia procedury konwokacyjnej. Interes wierzycieli spółki nie jest w takim przypadku zagrożony.

Obniżenie i jednoczesne podwyższenie kapitału zakładowego może być zaprotokołowane w jednej uchwale lub też w dwóch osobnych uchwałach w tym samym protokole Zgromadzenia Wspólników. Nie ma jednak przeszkód żeby uchwały o obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego znalazły się w dwóch osobnych protokołach Zgromadzenia Wspólników odbytych w bliskim odstępie czasu.

Podsumowując, obniżenie kapitału zakładowego w trybie art. 264 § 2 k.s.h nie wymaga przeprowadzenia procedury konwokacyjnej gdyż nie zagraża interesom wierzycieli. Obniżenie kapitału z jednoczesnym jego podwyższeniem do co najmniej pierwotnej jego wysokości może być stosowane przede wszystkim dla obniżenia lub pokrycia straty istniejącej w spółce.

Michał Klimowicz
"Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy"

Treści dostarcza: Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: