Obowiązek zatwierdzenia, złożenia i publikowania sprawozdań finansowych

Obowiązek zatwierdzenia, złożenia i publikowania sprawozdań finansowych

[26.06.2012] Choć spółki prawa handlowego mają cykliczny coroczny obowiązek zatwierdzenia, złożenia oraz publikowania sprawozdań finansowych, to temat ten wydaje się być warty uporządkowania i usystematyzowania.

Ustawa o rachunkowości oraz Kodeks spółek handlowych nakładają na spółki prawa handlowego szereg obowiązków z tym związanych.

Zgodnie art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ustępu 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Art. 231 § 1 k.s.h. stanowi o obowiązku odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Obligatoryjnym punktem porządku obrad takiego zgromadzenia jest rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Również spółki akcyjne zgodnie z art. 395 § 1 k.s.h. mają obowiązek odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Ustawa nakłada obowiązek zgodnie z którym w porządku obrad takiego walnego zgromadzenia powinien znaleźć się punkt dotyczący rozpatrzenia i podjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W związku z tym, że w większości spółek prawa handlowego rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający do dnia 30 czerwca. Uwaga ta nie dotyczy spółek prawa handlowego, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółki te powinny podjąć uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

Jeżeli chodzi o obowiązek publikowania zatwierdzonych sprawozdań finansowych, to spółki prawa handlowego mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 69 ust.1 ustawy o rachunkowości złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego wraz z opinią biegłego rewidenta (jeżeli spółka ma obowiązek złożenia takiej opinii) oraz odpisem uchwały zatwierdzającej to sprawozdanie powinno nastąpić w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przypadku spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a które dokonały zatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie 30 czerwca, najpóźniejszym możliwym terminem złożenia sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego będzie dzień 15 lipca.

Przedsiębiorcy w postaci spółek prawa handlowego nie mogą również zapomnieć o obowiązku przesłania sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta (jeżeli spółka ma obowiązek złożenia takiej opinii) oraz odpisu uchwały zatwierdzającej to sprawozdanie do właściwego Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinno to nastąpić w terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli więc sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w najpóźniejszym możliwym terminie, tj. w dniu 30 czerwca, to przesłanie zatwierdzonego sprawozdania powinno nastąpić najpóźniej w dniu 10 lipca. Jeżeli zatwierdzenie sprawozdania finansowego nastąpiło wcześniej, to termin przesłania do Urzędu Skarbowego również upływa odpowiednio wcześniej.

W zakresie obowiązków związanych ze złożeniem i publikacją sprawozdań finansowych, przedsiębiorcy muszą przede wszystkim pamiętać o sankcjach jakie grożą za niewypełnienie obowiązków sprawozdawczych. Zgodnie z art. 79 ustawy o rachunkowości kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia lub nie składa sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności.

Pamiętać należy również o środkach, które może stosować sąd rejestrowy zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym. Na spółki prawa handlowego, które nie wykonują obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, może być m.in. nałożona grzywna. W celu wykonania obowiązków sprawozdawczych dla spółki może zostać również ustanowiony kurator. Warto więc pamiętać o terminowym wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych aby uniknąć odpowiedzialności karnej i finansowej.

Michał Klimowicz

Treści dostarcza: Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: