MF wyjaśnia obowiązek składania informacji nt. cen transferowych

Wyjaśnienie MF w sprawie obowiązku składania informacji nt. cen transferowych

We wtorek 28 kwietnia 2020 r., Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na zapytanie poselskie dotyczące realizacji obowiązku informacyjnego w zakresie cen transferowych przez podatkowe grupy kapitałowe oraz przez podmioty dokonujące transakcji kontrolowanych.

W interpelacji nr 507 w sprawie formularza TPR, poseł Grzegorz Gaża wystąpił o rozwianie wątpliwości interpretacyjnych co do obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisu art. 11t ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 r. Wątpliwości dotyczą tego, czy:

– w przypadku podatkowych grup kapitałowych zobowiązanymi do składania informacji o cenach transferowych (TPR-C) są spółki tworzące tę grupę, czy sama grupa?

– do składania tej informacji zobowiązane są na podstawie art. 11t ustawy o CIT podmioty powiązane zawierające transakcje kontrolowane, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski, ale zwolnione są z tego obowiązku na mocy innych unormowań?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Sarnowski odpowiedział, że podmioty powiązane zobowiązane są do informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o cenach transferowych. Do przekazywania tych informacji zobowiązane są spółki tworzące podatkową grupę kapitałową, a nie sama grupa. Obowiązek ten ciąży na każdej ze spółek odrębnie.

Odnośnie pytania drugiego Podsekretarz wyjaśnił, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych powstaje, jeśli wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekracza progi dokumentacyjne wskazane w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT.:

1) 10.000.000 zł – w przypadku transakcji towarowej;

2) 10.000.000 zł – w przypadku transakcji finansowej;

3) 2.000.000 zł – w przypadku transakcji usługowej;

4) 2.000.000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Jeśli progi te nie będą przekroczone, to obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie powstanie, więc nie powstanie też obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych. Podmioty powiązane dokonujące jednorodnych transakcji krajowych z podmiotami powiązanymi, których wartość nie przekroczy progów kwotowych wskazanych w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT, nie będą zobowiązane do składania informacji o cenach transferowych w zakresie tych transakcji.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: