Opodatkowanie VAT transferów zawodników

Opodatkowanie VAT transferów zawodników

Opodatkowanie VAT transferów zawodników

Klub sportowy wypożyczał i sprzedawał zawodników, za co otrzymywał ekwiwalent pieniężny. Wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy pozyskane z transferów środki będzie musiał opodatkowywać VAT, jeśli zostaną one przeznaczone na cele statutowe klubu.

Będący czynnym podatnikiem VAT klub sportowy, prowadzi działalność sportową w formie spółki akcyjnej. Zgodnie ze swoim statutem, nie działa w celu osiągnięcia zysku, a ewentualne, osiągnięte zyski przeznaczać ma na cele statutowe. Prawo akcjonariuszy do udziału w zysku jest wyłączone. Wykazane w sprawozdaniu finansowym zyski w całości przeznaczane są na kapitały zapasowe i fundusze celowe.

W ramach swojej działalności klub prowadzi drużynę handballową, szkoli na jej potrzeby zawodników, którzy uczestniczą w rozgrywkach ligowych piłki ręcznej. W trakcie rozgrywek zdarza się, że klub wypożycza lub też definitywnie transferuje swoich zawodników do innych drużyn w zamian za ekwiwalent pieniężny. Działania te nie są związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, celem dokonywanych transferów nie jest promowanie klubu. Wpływy z transferów i wypożyczeń stanowią źródło utrzymania drużyny. Beneficjentem usługi transferowej jest z jednej strony klub sportowy, który uzyskuje środki na swoją dalszą działalność statutową, w tym szkolenia zawodników, a z drugiej zawodnik, który w przyszłości zostanie dzięki tym środkom wyszkolony i podniesie swoje umiejętności i wartość sportową.

Klub wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy w opisanym stanie faktycznym usługi czasowego i definitywnego transferu zawodników korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług? Klub sportowy stał na stanowisku, że tak, bowiem przemawia za tym treść art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

Dyrektor KIS w wydanej 4 listopada interpretacji potwierdził słuszność stanowiska spółki. Zgodnie z powołanym przez nią przepisem zwalnia się bowiem od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

  1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
  2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
  3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym

‒ z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Organ wskazał, że przepis ten stanowi odzwierciedlenie regulacji unijnej dyrektywy VAT (2006/112/WE), zawartej w art. 132. Stanowi ona, że państwa członkowskie zwalniają z VAT świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Dokonywane przez klub czynności transferowe, ponieważ spełniają dodatkowe przesłanki, zawarte w art. 43 ust. 17 i 43 ust. 18 ustawy o podatku od towarów i usług, uprawniające do skorzystania z omawianego zwolnienia, nie będą więc podlegać opodatkowaniu VAT.

„Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że spełnione zostały obie przesłanki (podmiotowa i przedmiotowa) wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, co uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez niego usług, w zakresie transferu zawodników, na podstawie tego przepisu ustawy” (interpretacja indywidualna z 04.11.2020 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.449.2020.1.PK).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: