Opodatkowanie VAT usług dropshippingu

Opodatkowanie VAT usług dropshippingu

Opodatkowanie VAT usług dropshippingu

Chcący prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa handlowego w modelu logistycznym dropshippingu, za pośrednictwem Internetu, głównie na rzecz przedsiębiorstw z państw spoza Unii Europejskiej, w tym z Chin, powziął wątpliwości co do obowiązku opodatkowania VAT tych usług w Polsce.

Polski przedsiębiorca zmierza świadczyć usługi tzw. dropshippingu. Za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych i sklepów będzie oferować towary należące głównie do azjatyckich firm, przede wszystkim z Chin. Reklamując te towary, będzie gromadził zamówienia od przyszłych nabywców, a następnie przekazywał je azjatyckim firmom, jednocześnie przerzucając na nie proces sprzedaży i wysyłki. Umowy kupna – sprzedaży przedsiębiorca będzie zawierał ze sprzedawcami towarów, w imieniu składających zamówienia klientów. To on przyjmować będzie również wpłaty i obsługiwać płatności za zamówiony towar na rzecz sprzedawców, dokonując ich po wcześniejszym potrąceniu sobie prowizji za usługę pośrednictwa oraz ewentualną pomoc klientom w postępowaniu reklamacyjnym. Faktury opiewające na kwoty potrącenia, przedsiębiorca będzie wystawiał na sprzedawców, tytułem marży za sprzedaż ich produktów.

Towar z Chin będzie trafiał bezpośrednio do nabywców, z pominięciem przedsiębiorcy, do którego nigdy trafiać nie będzie, jak i jako pośrednik nie będzie on w żadnym momencie jego właścicielem. Nabywcy będą informowani, że nabywają usługę pośrednictwa poprzez informację o tym zamieszczoną w regulaminie świadczenia usług dostępnym na stronie internetowej przedsiębiorcy, poprzez którą będą składać zamówienia. To oni będą również zobowiązanymi z tytułu należności celnych i podatku od towarów i usług VAT z tytułu importu towaru.

Polski przedsiębiorca wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy tak świadczone usługi pośrednictwa handlowego w modelu logistycznym dropshippingu, za pośrednictwem Internetu, na rzecz kontrahentów mających siedzibę poza Unią Europejską, głównie na terytorium Chin, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium Polski?

Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej stwierdził, że opisane przez przedsiębiorcę usługi nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce. Nie wynika bowiem z ich opisu, aby były świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego, znajdującego się w innym miejscy niż siedziba, a dla usług tych przepisy nie przewidują szczególnych zasad ustalania miejsca świadczenia. Stąd też:

„… w analizowanej sprawie miejsce świadczenia przedmiotowych usług pośrednictwa handlowego należy ustalić zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą ustalania miejsca świadczenia usług, o której mowa w art. 28b ust. 1 ustawy, tj. miejsce, w którym usługobiorca (przedsiębiorca zagraniczny) posiada siedzibę działalności gospodarczej. Tym samym, przedmiotowe usługi pośrednictwa handlowego nie podlegają opodatkowaniu w Polsce lecz w kraju, w którym przedsiębiorca zagraniczny posiada siedzibę działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w danym kraju” (interpretacja indywidualna z 22 września 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.328.2020.1.PC).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: