Połączenie odwrotne przez przejęcie spółek – skutki podatkowe w PIT dla udziałowca

Połączenie odwrotne przez przejęcie spółek – skutki podatkowe w PIT dla udziałowca

Połączenie odwrotne przez przejęcie spółek – skutki podatkowe w PIT dla udziałowca

Jeden z wyłącznych udziałowców przejmowanej w ramach grupy kapitałowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wystąpił do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji co do skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie nieść będzie dla niego połączenie odwrotne przez przejęcie (ang. downstream merger).

Należąca do grupy kapitałowej polska spółka akcyjna posiada trzech akcjonariuszy – spółki z o.o., również będące polskimi rezydentami podatkowymi. Udziałowcami akcjonariuszy są osoby fizyczne. Przedsiębiorcy planują połączenie spółki akcyjnej z akcjonariuszami, w którym spółka akcyjna będzie przejmującą, a spółki z o.o. będące akcjonariuszami – przejmowanymi. Nastąpi ono w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą.

Jedna ze spółek akcjonariuszy posiada wyłącznie jednego udziałowca. To właśnie on wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w z wnioskiem o potwierdzenie, że objęcie przez niego akcji spółki akcyjnej (przejmującej) w związku z przejęciem przez nią swoich akcjonariuszy, w tym tego, którego jest wyłącznym udziałowcem, będzie dla niego neutralne podatkowo na gruncie ustawy PIT. Stanowisko swoje oparł o regulację art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w sposób szczególny reguluje ustalenie takiego właśnie dochodu:

„Przepis art. 24 ust. 8 ustawy PIT stanowi, że w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia spółek” (interpretacja indywidualna z 1 października 2020 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.595.2020.1.KK).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że stanowisko podatnika jest prawidłowe, a tym samym, że w ramach planowanej, opisanej wyżej transakcji połączenia odwrotnego przez przejęcie spółek, z tytułu objęcia przez niego akcji spółki przejmującej nie powstanie dla niego przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: