Powierzchnia użytkowa mieszkania i powierzchnia garażu a 8% stawka VAT

Dostawa lokali mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym obarczona jest niższą, 8% stawką VAT. Ich powierzchnia użytkowa nie może jednak przekraczać 150 m2. Jedna ze spółek trudniąca się dostawą takich mieszkań wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem, czy przy ustalaniu tej powierzchni musi doliczać powierzchnię przynależnych garaży.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 12b pkt 2 ustawy o VAT:

„Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2” (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535, ze zm.).

Spółka rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, po której zakończeniu, wyodrębni lokale mieszkalne, do których przynależeć będą znajdujące się w tym samym budynku garaże. Wyodrębnione poszczególne lokale i garaże objęte będą jedną księgą wieczystą i stanowić jeden przedmiot sprzedaży. Spółka wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, czy do powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych musi doliczać powierzchnię przynależnych garaży. Jej zdaniem nie, ponieważ ustawa o własności lokali zawiera wyraźne oddzielenie pojęcia pomieszczeń pomocniczych od pojęcia pomieszczeń przynależnych. A zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy:

„Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych” (Dz. U. 1994 Nr 85 poz. 388, ze zm.).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w wydanej 13 sierpnia 2019 r. interpretacji indywidualnej potwierdził stanowisko spółki. W braku definicji lokalu mieszkalnego w ustawie o VAT, należy odwołać się do Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r., poz. 737), lub też do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). W aktach tych, definicja powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, czy też pomieszczenia mieszkalnego nie obejmuje powierzchni garażu. Powołujący się na ustawę o własności lokali, w braku unormowań w ustawie o VAT, wnioskodawca nie musi więc wliczać do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powierzchni garażu.

 „… Wnioskodawca w celu wyliczenia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na potrzeby ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług według stawki 8%, może posłużyć się każdą normatywnie określoną metodą ustalenia takiej powierzchni, która będzie w danym przypadku racjonalna. (…)  Zatem, Wnioskodawca obliczając powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych może tego wyliczenia dokonać w oparciu o ustawę o własności lokali (…) Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy nie wlicza się powierzchni garaży.” (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.292.2019.1.KO).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: