Roszczenia z tytułu naruszenia prawa konkurencji a ujawnianie informacji poufnych

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa konkurencji a ujawnianie informacji poufnych

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa konkurencji a ujawnianie informacji poufnych
Komisja Europejska opracowała wytyczne dla sądów krajowych państw członkowskich, w zakresie ujawniania informacji poufnych w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń za naruszenie prawa ochrony konkurencji.

W sprawach obywateli i firm dochodzących odszkodowań za straty spowodowane działaniami antykonkurencyjnymi często pojawia się konieczność ujawnienia informacji poufnych na temat pozwanego. Kwestia ta jest niezwykle drażliwa gdy stroną postępowania o naruszenie prawa ochrony konkurencji jest przedsiębiorca. Dlatego też Komisja Europejska dąży do jak najlepszego wyważenia interesów powodów i pozwanych, by zapewnić możliwie najwyższy stopień ochrony informacji poufnych. KE opracowała wytyczne, które pomóc mają sądom krajowym w realizacji tej ochrony. To praktyczne wskazówki co do wyboru i stosowania odpowiednich środków w tym zakresie, przy uwzględnieniu indywidualnych okoliczności sprawy, rodzaju, zakresu i podmiotu ujawnianych informacji, a także kosztów i innych obciążeń administracyjnych. Do takich środków należą np.: utajnianie, tworzenie kręgów osób zaufanych, powoływanie biegłych, toczenie rozpraw przy drzwiach zamkniętych.

Wytyczne nie są jednak dla sądów państw członkowskich wiążące, a jedynie służą jako wskazówki postępowania w sprawach roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Do sądów mogą w tych sprawach wpływać bowiem wnioski o ujawnienie dowodów zawierających informacje poufne. Sądy zobowiązane są wówczas do ich ujawnienia, jeśli roszczenie ma racjonalne przesłanki.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: