Wspólne rozliczenie PIT za 2020 rok przez małżonków

Wspólne rozliczenie PIT za 2020 rok przez małżonków

Wspólne rozliczenie PIT za 2020 rok przez małżonków

Administracja skarbowa wydała 4 stycznia 2021 r. broszurę na temat wspólnego rozliczenia małżonków w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 rok.

Wspólną deklarację podatkową za 2020 r. mogą złożyć małżonkowie, którzy przez cały ten rok pozostawali w związku małżeńskim i istniała między nimi wspólność majątkowa. Ale możliwe jest także złożenia wspólnego zeznania podatkowego ze zmarłym małżonkiem, jednak wówczas gdy:

  • podatnik zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub
  • współmałżonek podatnika zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania podatkowego

– o ile między małżonkami istniała wspólność majątkowa.

Warunki dla możliwości wspólnego rozliczenia są następujące:

1) małżonkowie (także nieżyjący) w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia:

a) podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. byli polskimi rezydentami podatkowymi lub

b) mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej – jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu ze wszystkich źródeł, osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym, i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

2) żaden z małżonków w roku podatkowym nie był opodatkowany:

a) 19% podatkiem liniowym,
b) zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z najmu,
c) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
d) podatkiem tonażowym,
e) według ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;

3) w zeznaniu podatkowym zostanie złożony wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów (może go złożyć jeden z małżonków w imieniu obojga poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w części „Wybór sposobu opodatkowania”).

Opodatkowaniu podlegać będą małżonkowie łącznie od sumy swoich dochodów, po dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z nich. Wysokość zobowiązania podatkowego określa się w imieniu obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Informacja nr 194638/K z 04.01.2021 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: