Wydłużenie zwolnienia w CIT od wypłat z niektórych źródeł dochodów osiąganych przez podmioty niemające siedziby w Polsce

Przedsiębiorcy, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, zobowiązani są do ponoszenia ciężaru podatku dochodowego tylko od dochodów osiąganych w Polsce. W piątek 28 czerwca 2019 r., w Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie, które wydłuża termin zwolnienia w tym podatku dla osób prawnych od niektórych z tych dochodów.

 

Nadwyżka przychodów z:

  1. odsetek, praw autorskich lub pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium RP,
  3. z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  4. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
  5. także przychodów uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera
  6. oraz przychodów z zysków kapitałowych, tj.: dywidend, umorzenia udziałów, wystąpienia wspólnika ze spółki oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP

– w kwocie przekraczające w roku podatkowym 2 000 000 zł, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w zależności od źródła przychodu, stawką 10%, 19% lub 20%.

 

Mocą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2018, poz. 2545), część z w/w przychodów została zwolniona od CIT w zakresie wypłat dokonywanych do dnia 30 czerwca 2019 r. Rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1203), wydłużono okres wskazanego zwolnienia, obejmując nim wypłaty należności dokonywane do 31 grudnia 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: