Zawieszenie obowiązku zgłaszania upadłości firmy w czasie pandemii

Zawieszenie obowiązku zgłaszania upadłości firmy w czasie pandemii

Nowa Tarcza Antykryzysowa 2.0. przewiduje pomoc dłużnikom, którzy stali się niewypłacalni wskutek pogorszenia sytuacji rynkowej w wyniku panującej pandemii COVID-19. Nie muszą oni w tym okresie dochowywać nałożonych na nich przez prawo obowiązków związanych z ogłoszeniem upadłości.

Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535, ze zm.), w przypadku wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości, należy to zrobić przed sądem w terminie 30 dni od ich wystąpienia. Brak realizacji tego obowiązku oznacza dla osób uprawnionych do prowadzenia spraw i do reprezentacji upadającego podmiotu, obarczenie odpowiedzialnością za wyrządzoną tym szkodę. A może to być nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale i karna. Jak sankcjonuje bowiem przepis art. 586 Kodeksu spółek handlowych: „Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037, ze zm.).

I ponoszenia takiej właśnie odpowiedzialności w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa Ministerstwo Sprawiedliwości chciałoby przedsiębiorcom oszczędzić. Dlatego też wraz z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Prokuratorią Generalną RP wprowadziło do koronawirusowej specustawy zapis znoszący obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w okresie pandemii COVID-19. Do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano przepis art. 15zzra, zgodnie z którym, gdy przyczyny upadłości powstały w czasie obowiązywania koronawirusowego stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego i są spowodowane tym wirusem, bieg 30-dniowego terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu.

Upadający przedsiębiorca nie musi udowadniać związku pomiędzy zaistniałym stanem niewypłacalności, a koronawirusem. W powyższym przepisie zawarto domniemanie takiego związku. Termin na złożenie przedmiotowego wniosku zacznie biec na nowo po odwołaniu stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: