Zwolnienie podatkowe świadczeń otrzymanych przez pracownika z funduszu socjalnego

Stosownie do generalnej zasady, ustanowionej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w wydanej 2 października 2019 r. interpretacji indywidualnej potwierdził o jednym z wyjątków od tej reguły. Chodzi o pobierane przez pracownika od pracodawcy świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Zwalnia się od podatku wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Zatrudniony na o pracę do 30 czerwca 2019 r. pracownik, 27 czerwca 2019 r. złożył wniosek o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wniosek o wypłatę świadczenia skierowano do księgowości dopiero jednak 3 lipca 2019 r. Beneficjent świadczenia był zatem pracownikiem wypłacającego świadczenie w chwili składania wniosku, ale w chwili jego wypłaty już nie.

Pracodawca zwrócił się więc do organu podatkowego z zapytaniem, czy wypłacone świadczenie przyznane pracownikowi jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł, korzysta ze zwolnienia w PIT. W związku z tym, czy nie będzie na pracodawcy ciążył obowiązek pobrania od tego świadczenia zaliczek na podatek.

W odpowiedzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że „… skoro wypłata świadczenia finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznanego pracownikowi jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy, nawet gdyby była dokonana po ustaniu zatrudnienia będzie przychodem, którego źródłem był zawarty z Wnioskodawcą stosunek pracy, to w analizowanym zdarzeniu przyszłym w stosunku do ww. osoby, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł, będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, gdy łączna wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika nie przekroczy wartości 1000 zł w roku podatkowym, Wnioskodawca od wartości wypłaconego świadczenia, nie będzie miał obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy” (interpretacja indywidualna z 02.20.2019r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.293.2019.2.MU).

Redakcja Portalu Skarbiec Biz.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: