Przekształcenie jednoosobowej firmy w spółkę a ulga na zakup kasy fiskalnej

W efekcie przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową, spółka nie przejmuje obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, ma zatem prawo zastosować ulgę przy zakupie kas rejestrujących – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Kielcach.

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 14 czerwca 2018 r., sygn. akt I SA/Ke 432/16, chodziło o spółkę z o.o., która powstała na skutek przekształcenia z przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Po przeprowadzonej kontroli organy podatkowe stwierdziły, że podatnik zawyżył podatek naliczony o kwotę 84 700 zł. Było to spowodowane bezzasadnym odliczeniem kwot poniesionych na zakup 12 kas fiskalnych.

Spór koncentrował się wokół tego, czy spółka, która powstała z przekształcenia przedsiębiorcy – osoby fizycznej, ma prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty poniesionej na zakup kas fiskalnych, gdy przedsiębiorca skorzystał już z prawa, zanim doszło do przekształcenia w spółkę. W ocenie organu podatkowego w omawianej sprawie nie doszło do likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale do przekształcenia i zmiany formy prawnej podmiotu na spółkę. Z uwagi na to jest to ten sam podatnik, a w konsekwencji doszło do przejęcia obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych, a zatem przekształcony podmiot nie może już skorzystać z odliczenia wydatków na zakup kas, bo jest to prawo jednorazowe.

Sprawa na skutek skargi podatnika trafiła do rozpoznania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. W skardze spółka podkreśliła, że organy podatkowe błędnie przyjęły, iż w omawianej sprawie ma zastosowanie art. 112b Ordynacji podatkowej, ponieważ dotyczy on tylko odpowiedzialności spółki za zaległości podatkowe osoby fizycznej powstałe w czasie prowadzenia jednoosobowej działalności. Wskazany wyżej przepis nie dotyczy zaś ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych.

Dlatego też zdaniem spółki ma ona prawo do skorzystania z omawianej ulgi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił obie decyzje organów podatkowych. W uzasadnieniu wyroku Sąd, powołując się na przepisy art. 93-93a Ordynacji podatkowej, wskazał, że przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę powoduje sukcesję praw, a nie zobowiązań.

Sąd wytknął organom podatkowym, że przy wydawaniu decyzji podatkowych oparły się na przepisie z art. 112b Ordynacji podatkowej, ponieważ dotyczy on jedynie odpowiedzialności jednoosobowej spółki za zobowiązania jednoosobowego przedsiębiorcy w razie jego przekształcenia w ową spółkę. Przepis ten nie mówi o tym, że spółka w takiej sytuacji wstępuje w obowiązki osoby fizycznej. Sąd podkreślił, że nie można jednocześnie ponosić odpowiedzialności jako następca prawny i osoba trzecia.

Sąd powołał się na stanowisko wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 726/16, w którym sąd ten orzekł, że na skutek przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową, spółka ta nie przejmuje obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W rezultacie spółce nie można odmówić prawa do zastosowania ulgi przy zakupie kas z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Sąd rozpoznający omawianą sprawę podzielił przywołaną wyżej argumentację NSA.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: