Rządowe propozycje zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Rząd przygotował projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, które mają dostosować polskie prawo do wymogów unijnych. Projekt kładzie nacisk na większe kompetencje osób zatrudnionych w podmiotach objętych ustawą. Zwiększy się także możliwość nakładania kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

Chodzi o zmiany m.in. dla banków krajowych, kas oszczędnościowo-kredytowych, SKOK-ów, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, kantorów (w tym kantorów internetowych), deweloperów i operatorów pocztowych.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (dalej: ustawy) ma na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

Obecne przepisy ustawy regulują zasady wymiany informacji w kwestii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zbyt wąsko, stąd też zaszła konieczność ich zmiany. Po zmianach katalog ten będzie otwarty. Projekt przewiduje poszerzenie go m.in. o podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W myśl projektu beneficjenci instytucji zobowiązanych, a także osoby zajmujące kierownicze stanowiska w takich podmiotach będą musiały być osobami spełniającymi kryteria kompetencji i reputacji. Projekt precyzuje warunki posiadania wiedzy lub doświadczenia. Trzeba będzie ukończyć kurs lub szkolenie obejmujące prawne lub praktyczne zagadnienia obejmujące świadczenie usług tego rodzaju, a ponadto trzeba będzie co najmniej rok wykonywać te usługi, spełnienie jednej ze wskazanych wyżej przesłanek będzie oznaczało, że obowiązek posiadania wiedzy lub doświadczenia zostanie uznany za spełniony.

Projekt przewiduje zwolnienie podmiotów prowadzących księgi rachunkowe z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom.

Projekt wprowadza także rozwiązania zapobiegające podejmowaniu pracy na kierowniczych stanowiskach w podmiotach objętych ustawą przez osoby karane.

Na większą niż dotychczas liczbę podmiotów będzie mogła być nakładana kara pieniężna. Będzie możliwe nałożenie kar i innych sankcji wobec członków organu zarządzającego oraz innych osób fizycznych odpowiedzialnych za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Ponadto projekt wprowadza możliwość nakładania kar administracyjnych na podmioty objęte ustawą, które zostały skontrolowane.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: