Ustawa przeciw przemocy w rodzinie z podpisem Prezydenta

Ustawa przeciw przemocy w rodzinie z podpisem Prezydenta

W środę 20 maja 2020 r. Prezydent RP podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę, która ma znacząco zwiększyć ochronę ofiar przemocy domowej.

Ustawa z dnia 30  kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, prócz K.p.c. nowelizuje również ustawę o Policji oraz ustawę o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych. Zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a więc z końcem 2020 r. lub najprawdopodobniej od początku 2021 r. Nowe przepisy nadadzą tym służbom uprawnienie do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub/i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia osobie podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie. Nakaz opuszczenia wraz z zakazem zbliżania będą mogli wydać łącznie, wskazując obszar i odległość jego obowiązywania, i będą mieć przy tym prawo do zastosowania wobec oprawcy środków przymusu bezpośredniego. W braku miejsca, do którego mógłby się on udać, funkcjonariusze wskażą mu adresy noclegowni lub innych podobnych placówek. Nowe przepisy wskazują dokładne kryteria, jakie policjanci i żandarmi wojskowi będą brać pod uwagę przy ocenie sytuacji i przesłanek do wydania zakazu zbliżania i nakazu opuszczenia mieszkania.

Dopuszczający się przemocy będzie musiał natychmiast opuścić dzielone z ofiarą przemocy domostwo i zostawić klucze. Będzie zobowiązany do przekazania policjantom lub żandarmom informacji na temat swojego nowego miejsca pobytu. Nie będzie mógł się zbliżać do tego domostwa lub jego otoczenia co najmniej w terminie 14 dni. Tyle bowiem czasu obowiązywać będzie zakaz lub nakaz wydany przez służby. Ofiara przemocy będzie mogła w tym okresie złożyć w sądzie wniosek o przedłużenie tego terminu. Służby będą zobowiązane do stałego monitorowania przestrzegania zakazu zbliżania się przez oprawcę. W przypadku jego łamania, będą mogli stosować środki przymusu bezpośredniego, a łamiącemu, za niestosowanie się do poleceń grozić będzie grzywna, areszt lub kara ograniczenia wolności.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: