Wniesienie akcji w spółce akcyjnej do funduszu inwestycyjnego w zamian za wydanie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych

Wniesienie akcji w spółce akcyjnej do funduszu inwestycyjnego w zamian za wydanie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych stanowi odpłatne zbycie akcji i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W sprawie rozpoznanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 1824/16, podatnik – osoba fizyczna złożył wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. We wniosku podał, że posiada akcje w spółce akcyjnej, które chce wpłacić do funduszu inwestycyjnego zamkniętego. W zamian otrzyma jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne – ich wartość będzie znana, dopiero gdy fundusz je wykupi.

Podatnik chciał wiedzieć, czy wpłacenie akcji do zamkniętego funduszu inwestycyjnego będzie wiązało się z powstaniem przychodu do opodatkowania. W ocenie podatnika taki przychód nie powstanie, ponieważ nie mamy do czynienia ze sprzedażą akcji, a z ich zamianą na certyfikaty inwestycyjne. Nie jest znana wartość jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Podatnik stwierdził, że nie może domagać się zapłaty za akcje, a tylko potencjalnych korzyści w przyszłości. Stąd zdaniem podatnika wpłacenie akcji do zamkniętego funduszu inwestycyjnego nie wiąże się z uzyskaniem przychodu z kapitałów pieniężnych.

Minister Finansów nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Zdaniem organu podatkowego wpłata akcji do funduszu inwestycyjnego jest odpłatnym przeniesieniem ich własności na fundusz. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalniają z opodatkowania wniesienia akcji do funduszu inwestycyjnego. Podatnik za wniesienie omawianych akcji otrzyma jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne o wartości równej wniesionym akcjom, dlatego też ten przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd ten oddalił skargę podatnika. W uzasadnieniu sąd pierwszej instancji uznał za prawidłowe stanowisko Ministra Finansów, że wniesienie akcji do zamkniętego funduszu inwestycyjnego wiąże się z powstaniem przychodu do opodatkowania w PIT. W ocenie sądu zbyciem akcji, o którym mówi art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT, jest każde takie zbycie.

Podatnik złożył skargę na wyrok sądu pierwszej instancji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uznał skargę za bezzasadną i ją oddalił. W uzasadnieniu wyroku NSA podkreślił, że wniesienie przez podatnika akcji do funduszu inwestycyjnego nie jest bezpłatne, cena zbywanych przez podatnika akcji jest znana, a przychód w takim wypadku powstaje w chwili przeniesienia akcji na fundusz/inwestycyjny, który w zamian przydziela podatnikowi certyfikat uczestnictwa. W konsekwencji NSA uznał, że wartość certyfikatów inwestycyjnych stanowić będzie przychód do opodatkowania.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: