Wysoka kwota zobowiązania podatkowego i blokada kont przesłankami wstrzymania wykonania egzekucji

W środę 14 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji, a tym samym egzekucję administracyjną wobec przedsiębiorcy, mimo iż on sam sądu do tego nie przekonał (postanowienie sygn. akt I SA/Gd 543/18).

 

Przedsiębiorca zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z marca 2018 r., obciążającą go zobowiązaniem podatkowym w podatku od towarów i usług w kwocie ponad 5 milionów złotych. Jednocześnie wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, argumentując, że jej wykonanie „spowoduje niepowetowaną szkodę, natomiast ewentualny zwrot wyegzekwowanych środków jest wysoce wątpliwy”. Na poparcie swego wniosku wskazał, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a jego interesy przestały przynosić zyski. W braku źródeł utrzymania, wszczęcie egzekucji administracyjnej może skutkować wypowiedzeniem kredytu hipotecznego przez bank, co będzie oznaczać dla jego rodziny utratę domu.

Sąd uznał wniosek przedsiębiorcy za niewystarczająco uzasadniony. Mimo to, wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Powołując się na głos orzecznictwa stwierdził, że nawet bez właściwych wniosków strony ma obowiązek wziąć pod rozwagę okoliczności decydujące o tym czy wstrzymać zaskarżony akt. A za takie w niniejszej sprawie uznał wysoką kwotę egzekwowanego przez organy podatkowe zobowiązania oraz fakt prowadzonej już egzekucji z majątku wnioskodawcy. W jej wyniku zostały mu zajęte rachunki bankowe, a przez to został pozbawiony dostępu do środków finansowych.

Skarżący miał sporo szczęścia, że sąd uwzględnił jego wniosek i wstrzymał egzekucję. Zgodne bowiem z powszechną zasadą, to na nim ciążył obowiązek wykazania istnienia przesłanek uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu. Tylko właściwie sporządzony i uargumentowany wniosek daje szansę na uzyskanie tymczasowej ochrony przed wykonaniem niekorzystnej dla wnioskodawcy decyzji. W przeciwnym razie, możliwość wstrzymania jej wykonania zależeć będzie od tego, czy okoliczności uzasadniające takie rozstrzygnięcie będą znane sądowi z innych źródeł, np. z akt sprawy.

„Zdaniem Sądu, w złożonym wniosku skarżący nie wykazał, że wykonanie zaskarżonej decyzji mogłoby spowodować wskazane wyżej następstwa, albowiem wniosek ten został uzasadniony w sposób bardzo lakoniczny. (…) Jednakże – jak podkreśla się w orzecznictwie – sąd ma obowiązek uwzględniać z urzędu, a więc i bez wniosków strony, okoliczności decydujące o wstrzymaniu bądź odmowie wstrzymania wykonania aktu lub czynności zaskarżonych do sądu. Zastrzec jednak należy, że realizacja powyższego obowiązku jest możliwa jedynie wówczas, gdy istnienie okoliczności faktycznych przemawiających za wstrzymaniem albo odmową wstrzymania wykonania decyzji jest na tyle oczywiste, że przyjąć można, iż są one znane powszechnie, bez konieczności powoływania się na nie przez stronę, lub też gdy okoliczności tego rodzaju wynikają z akt sprawy” (postanowienie WSA W Gdańsku z 14.11.2018 r., sygn. akt I SA/Gd 543/18).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: