Zasady wnoszenia skargi nadzwyczajnej

Zasady wnoszenia skargi nadzwyczajnej

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadziła możliwość złożenia skargi nadzwyczajnej od wyroku sądu powszechnego lub wojskowego, które kończy postępowanie w sprawie.

Skargę nadzwyczajną można wnieść, gdy:

  • orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w konstytucji,
  • orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
  • zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Podmioty uprawnione do wniesienia skargi nadzwyczajnej

Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Terminy wnoszenia skargi

Skargę tę należy wnieść w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli w sprawie była wnoszona skarga kasacyjna lub kasacja – w terminie roku od jej rozpoznania.

Jeżeli w sprawie doszło do nieodwracalnych skutków, wówczas Sąd Najwyższy będzie ograniczał się do stwierdzenia wydania orzeczenia ze złamaniem prawa.

Od orzeczenia można wnieść skargę nadzwyczajną jednokrotnie. Można ją będzie oprzeć na innych zarzutach niż te, które były przedmiotem skargi kasacyjnej lub kasacji do Sądu Najwyższego.

Kiedy skargi nie można złożyć?

Skargi nadzwyczajnej nie będzie można wnieść od wyroku ustalającego małżeństwo, w sprawach o unieważnienie małżeństwa albo rozwód, jeśli jedno z byłych małżonków zawarło związek małżeński po uprawomocnieniu się wyroku. Skargi tej nie można też wnieść w sprawach o adopcję, przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

W razie uwzględnienia skargi Sąd Najwyższy uchyla orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy albo uchyla orzeczenie i przekazuje je do rozpoznania właściwemu sądowi.

Jeżeli Sąd Najwyższy uzna, że w danej sprawie przepis może naruszać konstytucję, może wystąpić z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego i zawiesić postępowanie do czasu wydania wyroku przez Trybunał.

W jakim składzie Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę?

Skargę nadzwyczajną rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i 1 ławnika Sądu Najwyższego, a jeżeli sprawę rozpoznawał Sąd Najwyższy – w składzie 5 sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i 2 ławników Sądu Najwyższego.

Jeżeli w sprawach dotyczących rozpoznawania skargi nadzwyczajnej I prezes Sądu Najwyższego lub prezes tego sądu uzna, że wymaga tego ochrona interesu społecznego, może być powołany rzecznik interesu społecznego, który może uczestniczyć w posiedzeniu, wypowiadać się i składać oświadczenia.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: