Zmiany w prawie własności przemysłowej

Sejm uchwalił nowelizację Prawa własności przemysłowej, która wprowadza m.in. nową definicję znaku towarowego i zmienia zasady przedłużania okresu ochronnego na znak towarowy. Zmiany mają na celu dostosowanie Prawa własności przemysłowej do prawa UE.

 

Rządowa nowelizacja Prawa własności przemysłowej ma na celu dostosowanie przepisów tej ustawy do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.). Jej wdrożenie przez państwa członkowskie powinno nastąpić do dnia 14 stycznia 2019 r.

Nowelizacja przewiduje zmianę definicji znaku towarowego. Nie będzie już konieczne jego przedstawienie w formie graficznej. Znakiem towarowym będzie każde oznaczenie, które umożliwi odróżnienie produktu jednego przedsiębiorcy od drugiego.

Nowelizacja zmienia podstawy wygaśnięcia prawa ochronnego na wspólny znak towarowy (chodzi tu m.in. o używanie go przez osobę nieuprawnioną, co może wprowadzać w błąd).

Urząd Patentowy będzie mógł rejestrować znaki gwarancyjne, a zasady jego używania będzie określał regulamin. Regulamin będzie określał m.in. osoby uprawnione do używania znaku, zasady jego używania i nadzoru nad jego używaniem. Dzięki tej zmianie nie będzie konieczne rejestrowanie go w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, co wiąże się obecnie z kosztem rzędu 1500 euro.

 

Nowelizacja umożliwi uzyskanie ochrony na wspólne znaki towarowe również dla samorządów i ich związków.

 

Przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy będzie można uzyskać po wniesieniu opłaty za kolejny okres ochrony. Urząd Patentowy będzie miał obowiązek informować zainteresowane podmioty o zbliżającym się terminie na wniesienie opłaty. Obecnie, aby uzyskać przedłużenie ochrony na znak towarowy, trzeba złożyć pisemny wniosek i konieczne jest wydanie decyzji w tej kwestii.

Jeżeli uzyskanie lub zgłoszenie prawa ochronnego przez agenta odbyło się bez zgody osoby uprawnionej, możliwe będzie unieważnienie lub umorzenie prawa ochronnego na ten znak towarowy, udzielenie lub przeniesienie na osobę uprawnioną prawa na znak towarowy, a także zakazanie używania znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela.

Nie będzie możliwe unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy m.in. w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy nie uzyskał odróżniającego charakteru lub renomy.

Zgłoszeń w drodze elektronicznej będzie trzeba dokonywać za pomocą formularzy dostępnych na stronie Urzędu Patentowego.

W myśl znowelizowanych przepisów podrobienie znaku towarowego lub obrót podrobionym znakiem towarowym będzie podlegało grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie trafiła do Senatu.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: