Zmiany w ustawie przekształceniowej

We wtorek 4 grudnia 2018 r., Prezes Rady Ministrów złożył w Sejmie Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zaledwie 5 października 2018 r. weszła w życie Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz.U. 2018, poz. 1716), a mimo to już wkrótce czeka ją nowelizacja. Głównym celem ustawy było przekształcenie od 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, czyli zabudowanych budynkami jedno- lub wielorodzinnymi, w prawo własności tych gruntów.

Złożony przez Premiera w Sejmie projekt nowelizacji ustawy przekształceniowej, autorstwa Ministra Inwestycji i Rozwoju, ma umożliwić przedsiębiorcom użytkującym wieczyście grunty wybór sposobu dokonania płatności za przekształcenie tego prawa użytkowania w prawo własności. Zmiany mają stanowić ukłon w stronę przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek państwowych poprzez dostosowanie metody płatności za zobowiązanie finansowe z tytułu przekształcenia użytkowanych gruntów do ich aktualnej oraz przyszłej kondycji finansowej.

W brzmieniu dotychczas obowiązujących przepisów, opłatę za przekształcenie wnosi się corocznie przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Na podstawie ust. 2 art. 7 ustawy przekształceniowej: „Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia” (Dz.U. 2018, poz. 1716). Nowelizacja umożliwi wybór innej metody płatności. Zgodnie z projektowanym art. 7 ust. 6a:

„Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej (…), może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1 % albo

2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2% albo

3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi  3 % albo

4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.”

Nowelizacja pozwoli również szybciej, bo w terminie do 30 dni, uzyskać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: