Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 27 stycznia 2020 r. oddalił wniosek o wyłączenie sędziego NSA, powołanego przez Prezydenta na wniosek

W poniedziałek 25 marca 2019, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy legitymujące Sejm do wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa są zgodne

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Ma on pomóc podatnikom w przestrzeganiu ich praw przez organy podatkowe

W piątek 9 listopada, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 2016 r. Przedmiotem sprawy są zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, któremu w czerwcu 2013 r. dyrektor urzędu kontroli skarbowej zarzucił zaewidencjonowanie 10 faktur niedokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Przedsiębiorca nie zgodził się z organem podważającym wiarygodność zeznań jego kontrahentów, którzy potwierdzili wykonanie usług wykazanych na zakwestionowanych fakturach. Przedsiębiorca podniósł również zarzut przedawnienia zobowiązań podatkowych za 2007 r. WSA w Poznaniu w maju 2016 r. oddalił jego skargę. Teraz Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA.