Częściowy zwrot w naturze lub w pieniądzu wniesionego wcześniej wkładu nie może spowodować powstania dochodu po stronie wspólnika spółki komandytowej.

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie rozporządzenia powołujące nowe wzory sprawozdań dotyczących APA, czyli porozumień na linii podatnik

W razie przekazanie składnika majątku spółki jawnej tytułem wypłaty z zysku powstanie po stronie spółki przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Prawidłowe przedłużenie termin zwrotu różnicy podatku polega na tym, że przed jego upływem doręczono podatnikowi postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w