Kosztem uzyskania przychodów jest wydatek definitywny, taki, który nie podlega zwrotowi. Zatem wpłacona przez podatnika kaucja gwarancyjna, niemożliwa do odzyskania

Podatnik ma prawo dokonać korekty faktury po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, gdy powstała nadpłata. Osoba fizyczna wykreślona z rejestru podatników VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wypowiedział się w sprawie możliwości zwrotu różnicy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy

Prawidłowe przedłużenie termin zwrotu różnicy podatku polega na tym, że przed jego upływem doręczono podatnikowi postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w