Czy wydatki na imprezę integracyjną można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Wydatki poniesione przez doradcę podatkowego na spotkania integracyjne z innymi doradcami podatkowymi i prawnikami połączone ze zwiedzaniem nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Brak bowiem związku pomiędzy nimi a wzrostem przychodów podatnika. Są to wydatki reprezentacyjne – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z 10 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Sz 1023/18) podatnik złożył wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. We wniosku wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego. Ze względu na konieczność stałego  dokształcania się, uczestniczy w licznych szkoleniach. Mają one na celu nie tylko podniesienie kwalifikacji, ale również zwiększenie rozpoznawalności wśród innych doradców podatkowych i prawników, wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy z prawnikami z innych krajów. Podatnik zamierza uczestniczyć w spotkaniach organizowanych zarówno przez kancelarie prawne, jak i inne podmioty. Podczas spotkań przewidziano między innymi zwiedzanie, zajęcia sportowe, gry i konkursy oraz dyskusje. Podatnik pokryje koszt z własnych pieniędzy.

Podatnik chciał wiedzieć, czy wydatki poniesione w ramach tych spotkań może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W jego ocenie może to zrobić. Wydatek wiąże się bowiem z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Został też poniesiony w celu osiągnięcia przychodów. Dzięki uzyskanym kontaktom podatnik będzie mógł otrzymywać zlecenia spoza miejscowości, w której prowadzi działalność. Umożliwi zlecanie określonych czynności poznanym prawnikom, co pozwoli zmniejszyć koszty prowadzonej działalności, np. koszty podróży.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Podkreślił, że związek pomiędzy wydatkiem a osiągnięciem przychodu ocenia się indywidualnie w każdej sprawie i musi on zostać wykazany przez podatnika. Wydatek winien przyczyniać się do osiągnięcia przychodu lub służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu przychodu.

W ocenie organu podatkowego przedstawionych we wniosku o interpretację wydatków nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ związek pomiędzy nimi jest zbyt odległy, by można je było za takie uznać. Wydatki te nie mają bezpośredniego ani pośredniego związku z wielkością osiąganych przychodów. W ocenie organu podatkowego działania podatnika będą skierowane do wąskiego grona osób – środowiska prawniczego i mają na celu budowanie wizerunku podatnika. Zatem są to koszty reprezentacyjne, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nawet gdyby te wydatki były ponoszone w związku z przychodem podatnika, nie mogłyby stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Sprawa na skutek skargi podatnika trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Sąd skargę oddalił i podzielił argumentację organu podatkowego. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że podatnik nie wykazał, że wydatki na imprezy integracyjne z innymi prawnikami będą miały wpływ na zwiększenie przychodów jego firmy.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz

zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: