Stan przestrzegania unijnego prawa przez państwa członkowskie

Stan przestrzegania unijnego prawa przez państwa członkowskie

Stan przestrzegania unijnego prawa przez państwa członkowskie
Komisja Europejska przedstawiła 31 lipca 2020 r. sprawozdanie na temat przestrzegania prawa Unii Europejskiej przez jej kraje członkowskie w minionym 2019 roku. KE stwierdziła w tym obszarze uchybienia wymagające poprawy.

W 2019 roku liczba toczących się postępowań dotyczących niedochowania przez państwo członkowskie ciążących na nim zobowiązań utrzymała się na stałym poziomie. Wzrosła jednak o ponad 20 proc. liczba nowo wszczętych postępowań w tej sprawie. Najmniej zastrzeżeń co do implementacji prawa unijnego do krajowego porządku prawnego Komisja Europejska ma do: Luksemburga, Estonii i Litwy. Najwięcej do: Włoch, Hiszpanii i Grecji.

Komisja Europejska gównie przyjrzała się stosowaniu przepisów wprost dotyczących spraw unijnych obywateli i przedsiębiorców, z obszaru ochrony środowiska, rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz transportu i mobilności. Przeciwko trzem państwom KE wszczęła postępowanie w sprawie nadmiernego zanieczyszczania powietrza, przeciwko pięciu – w sprawie niezapewnienia niepełnosprawnym użytkownikom równego dostępu do jednolitego europejskiego numeru alarmowego 112.

Główny nacisk Komisji został skierowany na kontrolę wdrażania w państwach członkowskich przepisów o gospodarowaniu odpadami, dotyczących jakości powietrza, efektywności energetycznej, rynków rolnych i równości płci. KE pilnuje również, by wspólnotowe przepisy były wdrażane do krajowych porządków prawnych w odpowiednich terminach. W minionym roku ponad połowa wszystkich toczonych przeciw krajom członkowskim postępowań dotyczyła niedochowania tych terminów. Choć ich liczba nieznacznie spadła w porównaniu do 2018 roku: z 419 do 406. Spadek ten zauważalny jest na przestrzeni 3 lat. W 2016 r. liczba postępowań dotyczących opóźnień w implementacji unijnych regulacji wyniosła bowiem 847. Najwięcej takich postępowań wszczęto dotąd przeciwko: Bułgarii, Belgii, Grecji i Cyprowi. Najmniej – przeciwko Włochom, Danii i Litwie.

Wyrokiem z 8 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz pierwszy zastosował sankcje przewidziane w art. 260 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nakładając na Belgię dzienną karę pieniężną za pozostawanie w opóźnieniu w transpozycji prawa unijnego do prawa krajowego. Praworządność jest jednym z głównych priorytetów obecnej Komisji Europejskiej pod wodzą Ursuli von der Leyen. (Źródło: ec.europa.eu).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: