Sejm pracuje nad uproszczeniem przepisów o upadłości konsumenckiej

Możliwość ogłoszenia upadłości w uproszczonej formie bez wyznaczenia sędziego-komisarza, zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do doradcy restrukturyzacyjnego oraz likwidacja obowiązku badania na początku sprawy winy dłużnika w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności – to niektóre zmiany przewidziane w rządowym projekcie nowelizacji Prawa upadłościowego oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Sejm.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest autorem projektu zmian w Prawie upadłościowym oraz niektórych innych ustaw, obecnie obowiązujące przepisy powodują, że
z rozwiązań dla konsumentów korzysta wielu byłych przedsiębiorców, co powoduje dodatkowe obciążenie sądów, ponieważ w takich przypadkach ustalenie dłużników jest czasochłonne. Ponadto w obecnie obowiązujących przepisach Prawa upadłościowego nie ma przepisów, które chroniłyby przed skutkami upadłości konsumenckiej byłego małżonka.

Omawiany projekt przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, w odformalizowanej procedurze bez wyznaczania sędziego-komisarza. Chodzi o najprostsze sprawy dotyczące upadłości konsumenckiej, w których nie ma dużego majątku, nie przewiduje się sporów w kwestii wysokości długu i likwidacji masy upadłości.

Projekt przewiduje możliwość zawarcia układów z wierzycielami pod kierunkiem doradcy restrukturyzacyjnego, w których obecność sądu będzie ograniczona.

Sąd nie będzie musiał badać na początku sprawy tego, czy dłużnik jest winny doprowadzenia do niewypłacalności lub jej pogłębienia. Zachowanie dłużnika będzie brane pod uwagę na etapie ustalania planu spłat wierzycieli, gdy będą oni mogli o tym poinformować. Jeżeli dłużnik dopuścił do znacznych uchybień w kwestii swojego stanu finansowego, nie będzie to wykluczało możliwości oddłużeni, ale nastąpi wydłużenie planu spłaty wierzycieli do 7 lat.

Nie zmieni się katalog przypadków, w których dług nie będzie podlegał umorzeniu. Chodzi tu np. o alimenty, renty czy niezdolności do pracy. Możliwa będzie sprzedaż całego majątku w szybkim trybie, co pozwoli na szybsze wyjście ze stanu niewypłacalności. W przypadku, gdy dłużnik spłaci minimum 50% zobowiązań, nastąpi skrócenie planu spłaty wierzycieli.

Umorzenie zobowiązań bez planu spłat będzie możliwe, gdy dany dłużnik z powodu sytuacji osobistej nie będzie mógł dokonywać żadnych spłat w ramach planu spłat wierzycieli.

Wierzytelności będą zgłaszane do doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni rolę syndyka. Jest to odformalizowanie i przyspieszenie obecnie obowiązujących przepisów. Obecnie wierzytelności zgłasza się sądowi, a potem dłużnikowi.

Omawiany projekt zapewnia też ochronę byłego małżonka przed objęciem upadłością majątku, jeżeli przestał on być majątkiem wspólnym rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Chodzi tu o rozwód, separację lub ubezwłasnowolnienie małżonka.

Większość przepisów omawianej nowelizacji ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz

zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: