Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W listopadzie 2018 r., w porównaniu z listopadem 2017 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech z czterech grup produktowych. Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku kart kredytowych. Przyznane limity na kartach kredytowych wzrosły o (+17,7 %). Wysoką dynamikę odnotowały również kredyty mieszkaniowe (+17,5 %). Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 6,1 %. Ujemną dynamikę odnotowały natomiast limity w koncie (-0,7 %).

W ujęciu liczbowym, w stosunku do listopada 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży we wszystkich czterech grupach produktowych: kredytach mieszkaniowych (+9,5 %), kredytach konsumpcyjnych (+1,8 %), limitach kartowych (18,1 %) i limitach kredytowych (+6,5 %). Należy pamiętać, że w listopadzie 2018 r. był dodatkowy wolny dzień – 12 listopada, co spowodowało, że dni roboczych było 20 w porównaniu do 21 w listopadzie 2017 r.

Analizując jedenaście miesięcy 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku widzimy, że najwyższe dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczą kredytów mieszkaniowych odpowiednio: (+9,9 %), (+19,7 %). W okresie styczeń – listopad 2018 r. kredytobiorcy zaciągnęli również więcej kredytów konsumpcyjnych i na wyższe kwoty, odpowiednio: (+4,1 %), (+7,4 %).

Negatywnie, jednak tylko w ujęciu liczbowym, w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2018 r. w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku, sytuacja przedstawia się w kartach kredytowych. W okresie 01-11.2018/01-11.2017 przyznano o (-1,9 %) mniej kart, ale na (+1,2 %) wyższą wartość limitów.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

W listopadzie 2018 r. banki SKOK-i udzieliły łącznie 659,7 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,145 mld zł. Stanowi to wzrost o 1,8 % w ujęciu liczbowym oraz wzrost o 6,1 % w ujęciu wartościowym, w porównaniu do listopada 2017 r.

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i udzieliły w pierwszych 11 miesiącach 2018 r. 6 756,2 tys. kredytów konsumpcyjnych (wzrost o 4,1 %) na kwotę 77,573 mld zł, tj. o 7,4 % wyższą niż w tym samym okresie 2017 r.

W pierwszych jedenastu miesiącach 2018 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach, dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły kredytów we wszystkich przedziałach kwotowych. Najniższą dynamikę miały kredyty w przedziale 1 do 2 tys. zł, (+1,0 %).

Drugą pod względem wartości dodatnią dynamikę (+6,9 %) odnotowały kredyty niskokwotowe (w przedziale do 1 tys. zł), a najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł (+10,2 %). Nadal więc za wzrosty liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych odpowiadają głównie kredyty nisko i wysokokwotowe. Można więc przyjąć, że zainteresowaniem cieszą się kredyty, które pokrywają braki w budżecie domowym (niskokwotowe) oraz kredyty finansujące konkretne potrzeby konsumpcyjne (kredyty wysokokwotowe), np. zakup dóbr konsumpcyjnych takich jak sprzęt AGD/RTV czy samochody.

Również w ujęciu wartościowym we wszystkich sześciu przedziałach kwotowych w okresie styczeń – listopad 2018 r. w porównaniu do okresu styczeń-listopad 2017 r. odnotowano wzrosty – najwyższy wśród kredytów > 20 tys. zł (+9,8 %) oraz na kwoty z przedziału do 1 tys. zł – (+6,9 %). Najniższą dynamiką na poziomie (+1,3 %) charakteryzowały się w listopadzie kredyty w przedziale 1-2 tys. zł.

Najwyższe dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym należy wiązać z kilkoma czynnikami, które obecnie występują na rynku kredytów konsumpcyjnych: wzrost dochodów, historycznie niskie stopy procentowe oraz co dotyczy kredytów gotówkowych, wydłużanie okresu kredytowania – stwierdza prof. Waldemar Rogowski.

– W dalszym ciągu dynamicznie rosnącej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych nie towarzyszy wzrost ryzyka kredytowego, a wręcz przeciwnie w okresie ostatnich 12 miesięcy (listopada 2018 do listopada 2017 poziom ryzyka portfela spadł czyli polepszył się o (-0,33). Jakość portfela kredytowego od kilku lat utrzymuje się na bezpiecznym, stosunkowo niskim poziomie szkodowości, co potwierdzają miesięczne odczyty Indeksu Jakości portfela kredytów konsumpcyjnych. Jego bieżący (listopadowy) odczyt to 5,37 %. Niemniej należy uważnie obserwować i analizować ewentualne zjawiska, które mogą pojawić się w przyszłości i negatywnie odbić się na szkodowości kredytów konsumpcyjnych, w tym pogorszenie sytuacji gospodarczej – dodaje prof. Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe

W listopadzie 2018 r. banki udzieliły łącznie 17,4 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 4,467 mld zł. Stanowi to wzrost o 9,5 % w ujęciu liczbowym i wzrost o 17,5 % w ujęciu wartościowym, w porównaniu do listopada 2017 r. W pierwszych jedenastu miesiącach 2018 r. banki udzieliły łącznie 211,0 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 51,95 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., banki udzieliły o 9,9 % więcej kredytów mieszkaniowych i na kwotę o 19,7 % wyższą.

– W listopadzie 2018 r. dobra koniunktura na rynku kredytów mieszkaniowych nadal jest kontynuowana. Spadek liczby i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w listopadzie 2018 r. w porównaniu do października 2018 r. wynika głównie z faktu, że w listopadzie mieliśmy o 3 dni mniej dni roboczych niż w październiku. Tak więc listopad jest już kolejnym rekordowym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych. Wartość udzielonych kredytów w listopadzie 2018 r. w porównaniu z listopadem 2017 r. wzrosła o 9,5 %, pomimo, że w listopadzie br. był o jeden dzień roboczy mniej. W okresie styczeń – listopad 2018 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wynosi już 51,95 mld zł. Tak więc rekord (najwyższa wartość od 2008 r.) na poziomie 56 mld zł w całym 2018 r. jest już bardzo realny. 2018 r. będzie więc trzecim najlepszym rokiem pod względem sprzedaży kredytów mieszkaniowych w całej historii. Obecnie rekord należy do 2008 r. i wynosi 65,36 mld zł. Drugie miejsce zajmuje 2007 r. z wynikiem 64,04 mld zł. Należy jednak zauważyć, że wysokiej dynamice wzrostu wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych towarzyszy o połowę niższa dynamika wzrostu wolumenu udzielanych kredytów mieszkaniowych. Zjawisko to wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów mieszkaniowych. 62 % wartości wszystkich udzielonych w okresie styczeń – listopad 2018 r. kredytów mieszkaniowych przypada na kredyty powyżej 250 tys. zł. Dynamika udzielanych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach kwotowych jest ponadto zróżnicowana. W dwóch najniższych przedziałach kwotowych do 100 tys. zł oraz 100 – 150 tys. dynamika jedenastu pierwszych miesięcy 2018 r. w relacji do jedenastu miesięcy 2017 r. w ujęciu liczbowym jest ujemna, odpowiednio (-17,3 %) oraz (-4,5 %). Również w ujęciu wartościowym dynamika w tych przedziałach jest ujemna odpowiednio (-16,1 %) oraz (-3,9 %). Najwyższa dynamika zarówno wolumenu, jak i wartości dotyczy kredytów z przedziału > 350 tys. aż (+38,6 %) liczbowo i (+37,5 %) wartościowo, w porównaniu do jedenastu miesięcy 2017 r. Za boom na rynku kredytów mieszkaniowych odpowiadają więc głównie kredyty udzielane na kwotę powyżej 350 tys. zł. Wyższe kwoty kredytów mieszkaniowych udzielane są z dwóch powodów – wzrostu cen mieszkań i wzrostu zdolności kredytowej gospodarstw domowych (wzrostu dochodów przy niskich stopach procentowych) – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski.

– Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w listopadzie 2018 r. wyniósł jedynie (0,72 %), co potwierdza wieloletnią już obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. W ostatnich 12 miesiącach (listopad 2018 do listopada 2017) jakość portfela jeszcze się poprawiła, o czym świadczy spadek Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych o (-0,03 %). Na razie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby istotnie wpłynąć na wzrost szkodowości tych kredytów a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego. Musimy jednak pamiętać, że kredyty mieszkaniowe udzielane są na wiele lat, a co za tym idzie narażone są na ryzyko związane z cyklem gospodarczym. Ponadto są one udzielane praktycznie tylko na zmienną stopę procentową. Przy wzroście rynkowych stóp procentowych wzrośnie koszt obsługi tych kredytów – uzupełnia prof. Rogowski.

Karty kredytowe

W listopadzie 2018 r. banki wydały 96,7 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 549 mln zł. Stanowi to wzrost o 18,1 % w ujęciu liczbowym i wzrost o 17,7 % w ujęciu wartościowym, w porównaniu do października 2017 r. Jednak analizując okres styczeń – listopad 2018 r. roku mamy nadal do czynienia z trendem negatywnym w aspekcie liczbowym. W porównaniu do okresu styczeń – listopad 2017 r. banki wydały bowiem o 1,9 % mniej kart kredytowych. Porównując wartość przyznanych limitów kartowych w okresie styczeń-listopad 2018 r. vs styczeń – listopad 2017 r. wzrosła ona jedynie o 1,2 %.

– W listopadzie 2018 r., podobnie jak w styczniu, czerwcu i październiku br. odnotowaliśmy poprawę sytuacji na rynku kart kredytowych. W ujęciu wolumenowym w listopadzie 2018 r. w porównaniu do listopada 2017 r. banki przyznały aż o 18,1 % więcej kart, a w porównaniu do października 2018 r. o 15,3 %. W listopadzie br. banki przyznały aż o 17,7 % wyższą kwotę limitów niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Najwyższą ujemną dynamikę liczby przyznawanych limitów na kartach kredytowych, styczeń – listopad 2018 r. vs styczeń – listopad 2017 r., (-22,8 %), odnotowaliśmy w przypadku kart o limicie od 2 do 3,5 tys. zł. Dodatnia dynamika wydawanych kart, dotyczyła kart z limitami w przedziale do 1 tys. zł (+8,7 %), 1 – 2 tys. zł (+12,6 %) oraz 4,5 do 10 tys. zł (+10,5 %). Dodatnie dynamiki dotyczyły więc, podobnie jak w przypadku kredytów konsumpcyjnych, nisko i wysokokwotowych limitów. Jednak sprzedaż kart z najwyższymi limitami (ponad 10 tys. zł), również odnotowała ujemną dynamikę (-4,4 %) – dodaje Główny Analityk BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych

W listopadzie 2018 r. banki przyznały łącznie 56,7 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę 228 mln zł. Stanowi to wzrost o 6,5 % w ujęciu liczbowym i spadek o 0,7 % w ujęciu wartościowym, w porównaniu do listopada 2017 r. W całym okresie styczeń-listopad 2018 r. banki łącznie przyznały 626,9 tys. limitów kredytowych na łączną kwotę 2,645 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oznacza to wzrost o 5,4 % w ujęciu wolumenowym oraz 0,7 % w ujęciu wartościowym.

– W listopadzie 2018 r. zaobserwowaliśmy dodatnią dynamikę liczby przyznanych limitów kredytowych w kontach osobistych (+6,5 %) i ujemną wartościową (-0,7 %) w porównaniu z listopadem ubiegłego roku. Jednak w całym okresie styczeń-listopad 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. banki przyznały więcej limitów kredytowych, i na wyższe kwoty – odpowiednio: (+6,5 %) i (+0,7 %). Analizując przyznawane limity w określonych przedziałach kwotowych widzimy, że w okresie styczeń – listopad 2018 r. 62,3 % wartości przyznanych limitów w kontach osobistych koncentrowało się w przedziale > 7 tys. zł. Limity te miały 17 % udział w ogólnej liczbie przyznanych limitów kredytowych. Jednak najwyższą dodatnią dynamikę wzrostu liczby przyznawanych limitów kredytowych odnotowały limity z przedziału kwotowego 500 – 1 tys. zł. (+20,8 %). W przypadku limitów w najwyższym przedziale kwotowym > 7 tys. zł. dynamika jedenastu miesięcy 2018 do jedenastu miesięcy 2017 wynosiła 3,0 % – mówi prof. Waldemar Rogowski.

Najbardziej aktualne informacje o rynku kredytowym publikowane są na: www.bik.pl/newsletter-kredytowy

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: