Oświadczenie Ministerstwa Rozwoju ws. budowlanych nadużyć ustawy COVID-owej

Oświadczenie Ministerstwa Rozwoju

Oświadczenie Ministerstwa Rozwoju

Od 7 marca 2020 r., weszła w życie specustawa COVID-owa, powołana celem walki ze skutkami epidemii koronawirusa. W art. 12 ust. 1 stanowi ona, że w związku z przeciwdziałaniem temu wirusowi, do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania nie stosuje się przepisów: prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dotyczących aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust.3, 4 i 4a ustawy o działalności leczniczej. Ministerstwo Rozwoju dostrzegło, że inwestorzy budowlani zaczęli jednak wykorzystywać te zapisy wbrew idei ustawy, wyłącznie dla własnych korzyści. Chodzi m.in. o inwestycję w warszawskim Lesie Bemowskim.

Jak wyjaśnia resort rozwoju, nadejście epidemii, a później pandemii koronowairusa było dla wszystkich w kraju niewiadomą, stąd powołano do życia Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374, ze zm.). Takim szczególnym rozwiązaniem miało być zluzowanie obostrzeń budowlanych, co miało zapewnić wszystkim gotowość na ewentualną konieczność doraźnego i ekspresowego budowania obiektów, w których ratowani byliby ludzie. Niedopuszczalna jest natomiast sytuacja, gdy nieuczciwi inwestorzy wykorzystują tę ustawę dla osiągniecia prywatnych celów, niedeterminowanych tymi, dla których powołano ustawę.

Ministerstwo Rozwoju wydało oświadczenie, w którym informuje, że niedopuszczalne jest rozpoczęcie budowy obiektu budowlanego, dla realizacji tych własnych, prywatnych celów, bez zaistnienia sytuacji wyjątkowej, wyłączenie w oparciu o art. 12 ust. 2 ustawy COVID-owej, czyli o poinformowanie organu administracji architektoniczno-budowlanej. A zgodnie z tym przepisem: „Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej”.

Ministerstwo Rozwoju odniosło się do inwestycji osiedla mieszkalnego w Lesie Bemowskim w Warszawie. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 9 września 2020 r. zlecił odpowiednim organom jej kontrolę, ale kontrolerzy nie zostali wpuszczeni. Oględzin terenu inwestycji dokonali jednak z powietrza, z wykorzystaniem drona, i stwierdzili, że budowa nie została rozpoczęta. Sprawę tę GINB bada wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, która złożyła Policji zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia w zakresie umyślnego naruszenia zakazów obowiązujących w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a także naruszenia zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną oraz prowadzenia prac mogących wpłynąć na zmianę warunków wodnych lub wodno-glebowych bez dokonania stosownego zgłoszenia.

Resort rozwoju zapewnia, że wraz z właściwymi organami sprawdza informacje o innych nadużyciach art. 12 ust. 1 COVID-owej specustawy.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: