Sędziowie SN powołani przez KRS a wznowienie postępowania dyscyplinarnego

Sędziowie SN powołani przez KRS a wznowienie postępowania dyscyplinarnego

Sędziowie SN powołani przez KRS a wznowienie postępowania dyscyplinarnego
W komunikacie z 3 lipca 2020 r., Sąd Najwyższy poinformował, że pozostawił bez rozpoznania wniosek jednego z adwokatów o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Adwokat podnosił, że w składzie Izby, która oddaliła jego kasację od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, orzekali sędziowie powołani na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej już po ostatnich zmianach w sposobie tworzenia jej składu.

W uchwale połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA I-4110-1/20), sąd stwierdził o nienależytej obsadzie sądu, bądź sprzeczności jego składu w sytuacji, gdy orzeka w nim osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3).

Na tę właśnie uchwałę powołał się jeden z adwokatów, jako podstawę złożonego 28 lutego 2020 r. wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Postanowieniem tym SN 9 lipca 2019 r. oddalił kasację adwokata od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z 9 czerwca 2018 r. jako bezzasadną.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 30 czerwca 2020 r. stwierdził, że adwokat nie wskazał w swoim wniosku istnienia żadnej z przesłanek do wznowienia postępowania na mocy art. 540 Kodeksu postępowania karnego, a powołał się na przepis art. 542 § 3 K.p.k., jako przyczynę odwoławczą wskazując nienależyty skład Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu kasacji od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

SN podkreślił, że art. 542 § 3 K.p.k. jest podstawą do wznowienia postepowania jedynie z urzędu, jeśli wystąpi jedno z uchybień wymienionych w art. 439 § 1 K.p.k., zatem stronie nie przysługuje uprawnienie do formułowania wniosku o wznowienie. Pismo adwokata mogłoby jednak zostać potraktowane jako powód do zainicjowania takiego wznowienia z urzędu, ale SN nie dopatrzył się ziszczenia się ku temu przesłanek z art. 439 § 1 K.p.k.

SN stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny 28 stycznia 2020 r. uznał za niedopuszczalne stosowanie przepisu art. 439 § 1 K.p.k. w rozumieniu przyjętym w podnoszonej przez adwokata uchwale składu połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt  Kpt  1/20., Po drugie, postanowienie SN z 9 lipca 2019 r. oddalające jego kasację od orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury nie jest orzeczeniem kończącym postępowanie karne, o którym mowa w art. 544 § 1 i § 2 K.p.k. Z tych dwóch powodów SN uznał, że w sprawie brak jest przesłanek do wznowienia postępowania z urzędu, a wniosek adwokata pozostawił bez rozpoznania.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: